ලෝකෙට ආපු අය

Wednesday, June 25, 2014

මගේ කවිය

අහිමි වූ සඳ
මගෙ සරා සඳ
ඉරත් නෑ අහසට
කළුවරයි මගෙ ලොවම...