ලෝකෙට ආපු අය

Monday, September 5, 2016

නුඹටමයි සදා පිදුවෙ සෙනෙහස - අබැ'ටක් තරම් මාව නොවටින...

නුඹටමයි සදා පිදුවෙ සෙනෙහස
අබැ'ටක් තරම් මාව නොවටින...
නුඹේ පා සෙවණටම පැමිණි පසු
දැනගතිමි අගය නුඹට මා ගැන...

නොකරන් අඩු තක්සේරු 
කෙල්ලකගෙ ධෛර්යට...
අනවැසියි කිසිදු හේතු කාරණා...
මගේ සිත රිදවුමට...

දඬුවම් නියම කරනෙමි 
නැවත එවරද අමතක නොවනු වස්...
නොසිතන් පළිගැනුමක් ලෙසින්
පමණි එය පාඩමක්...Tuesday, January 19, 2016

එපමණයි පැවසීමට අවැසි මට නුඹ හට..


මා සිටියත් නැතත් කොහි හෝ මා තුළ ඔබ රැඳී 

සිටින්න.... 
මගේ අවසන් නින්ද තුළට
සිහිනයක් වෙමින් නුඹ පැමිණෙමින් හිඳින්න... 
එපමණයි පැවසීමට අවැසි මට නුඹ හට...
යම් දිනෙක වර්ෂාවක් පැමිණියහොත් - මා ඒ වැහි බිංදු

තුළ සිටින බව සිතන්න....
උදෑසන හිරු රැසින් නුඹ තැවේ නම් - ඒ කිරණ තුළ මා

සිටින බව සිතන්න....
මා යමක් කීවද නොකීවද නුඹ මා අසමින්ම සිටින්න...
එපමණයි පැවසීමට අවැසි මට නුඹ හට...