ලෝකෙට ආපු අය

Friday, September 27, 2013

නැගිටින්න බයයි මං මෙහෙම්මම ඉන්නවා...


ඉවසන්න බෑ තවත් - මගේ නෙතු හඬනවා...
හෙලන හුස්මක් ගානෙ - මගේ හිත දැවෙනවා...
දිනක් මට ඒවි යැයි - හිතුව ඇති හිතෙනවා...
මැරෙන්නත් බෑ අනේ - ගොඩක් වැඩ තියෙනවා...

බලා ගත් තාත්තට - හුඟක් ණය ගෙවනවා...
බත් දුන්නු අම්මටත් - සළකන්න තියෙනවා...

ආදරේ වේදනා - තදින් මට දැනෙනවා...
වට්ටන්න බැරි තරම් - මම බිමට වැටෙනවා...
නැගිටින්න බයයි මං - මෙහෙම්මම ඉන්නවා...
තවත් වට්ටන්න බෑ - මගේ හිත කියනවා...