ලෝකෙට ආපු අය

Tuesday, January 19, 2016

එපමණයි පැවසීමට අවැසි මට නුඹ හට..


මා සිටියත් නැතත් කොහි හෝ මා තුළ ඔබ රැඳී 

සිටින්න.... 
මගේ අවසන් නින්ද තුළට
සිහිනයක් වෙමින් නුඹ පැමිණෙමින් හිඳින්න... 
එපමණයි පැවසීමට අවැසි මට නුඹ හට...
යම් දිනෙක වර්ෂාවක් පැමිණියහොත් - මා ඒ වැහි බිංදු

තුළ සිටින බව සිතන්න....
උදෑසන හිරු රැසින් නුඹ තැවේ නම් - ඒ කිරණ තුළ මා

සිටින බව සිතන්න....
මා යමක් කීවද නොකීවද නුඹ මා අසමින්ම සිටින්න...
එපමණයි පැවසීමට අවැසි මට නුඹ හට...